Nieuws

Samenvatting raadsvergadering 25 juni 2020

Foto raadszaal.jpg

In onze bijdrage aan de algemene beschouwingen stonden we als eerste stil bij 75 bevrijding. De herdenking hiervan werd door de coronacrisis heel anders, zonder activiteiten. Diegenen die de oorlog meemaakten vragen zich af wat nu eigenlijk erger was geweest: de oorlog met wat beperkingen en een zichtbare vijand en honger natuurlijk, of deze periode met veel isolement en niet weten wat je te wachten staat.

Natuurlijk gaan we het nog hebben over de effecten van corona op onze situatie in Huizen, zowel financieel als sociaal. Maar we zien ook iets heel anders. We werden door de crisis in één keer stilgezet en begonnen ons af te vragen wat nu werkelijk van waarde was. Die knalblauwe lucht, vogels die je weer hoort zingen. Omzien naar elkaar, dat er zorg is, hulp voor wie een beperking heeft, aandacht voor wie eenzaam is. En dat je daarvoor echt niet altijd direct bij de gemeente hoeft aan te kloppen bleek eveneens. Een kaartje sturen, een belletje plegen, of de boodschappen doen voor de oudere buurman. Het kan. Waardevolle dingen groot maken. Laten we dat vasthouden en onze keuzes spelen daar een rol in.

De punten die we het college concreet aanreikten:

    • Houd oog voor de kwetsbaren, juist nu de kosten in het sociaal domein enorm oplopen en er keuzes gemaakt moeten worden om de kosten in de hand te houden. 
    • De mantelzorger in beeld: de mantelzorger is vaak afgeleide van degene die zorg nodig heeft, en staat dan op de tweede of derde plaats. Geef de mantelzorger een eigen positie, ook in hoe we registreren.
    • Initieer een week van het groen: Meer aandacht voor groen, inwoners inspireren en ondersteunen bij het ontstenen, betrek tuincentra en bouwmarkten er bij. Het college vond dit een mooi idee.
    • Financiën: om de begroting op de orde te krijgen wil het college maatregelen nemen. Daarbij wordt eerst gekeken naar inzet van reserves, verschuiving van beleid (oud voor nieuw), prioritering van projecten en bezuinigingen en pas als laatste verhogen van inkomsten. Wij vinden dat er voorstellen moeten komen waarin die maatregelen naast elkaar worden gezet zodat we een goede, brede afweging kunnen maken. Dan kunnen we er voor zorgen dat de nadelige effecten door de breedte van de Huizer bevolking worden gedragen en voorkomen we dat alleen bepaalde groepen worden geraakt.
    • Onderhoud wegbeheer: wat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken wat betreft het onderhoud van onze wegen en paden, hoe bepalen we wat onderhoud nodig heeft en wanneer, en worden projecten niet te veel uitgesteld? Deze vragen hadden we in aanloop naar de vergadering en daarom dienden we samen met VVD, PvdA, Leefbaar Huizen en CDA een motie in om ons als raad in het eerste kwartaal van 2021 te rapporteren over de actuele stand van zaken. De motie is aangenomen.

Grote projecten: we stelden een amendement op om de projecten Kustvisie, Keucheniusstraat 2e fase, Blokkerpanden en Trappenberg aan te wijzen als grote projecten en daar jaarlijks over te rapporteren. Alle partijen dienden met ons dit amendement in en daarmee werd het unaniem aangenomen.

Bespreking begroting gemeente Huizen

Het was een lange avond over de begroting van Huizen. Dat klinkt als weinig interessant, maar wij vonden het de moeite waard! Want we hebben duidelijk kunnen maken wat we belangrijk vinden voor Huizen, vragen gesteld - en toezeggingen gekregen.

 Dit hebben we bereikt:

1. Niet alleen de entree van zwembad de Sijsjesberg, ook de kleedruimtes voldoen niet meer aan de eisen van de tijd vinden wij. De wethouder zei als volgt: “U kunt er zeker van zijn dat deze ruimtes worden meegenomen in de aanpassing.”

2. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de entree van het Oude Dorp bij de Oude Kerk, zodat we straks niet tegen een blinde (supermarkt)muur kijken als je vanaf daar het dorp binnen komt.

3. Fietsparkeerprobleem in het Oude Dorp: is een van de dingen die meegenomen gaat worden in het onderhoud.

4. Mogelijkheden voor extra hotelcapaciteit zal één van de onderdelen van de kustvisie zijn.

5. Vergroenen van de gemeentelijke belastingen - hier hadden we specifiek om gevraagd samen met GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen: dat is wettelijk nu nog niet mogelijk, maar de wethouder heeft toegezegd zodra dit mogelijk is en waarschijnlijk bij de voorjaarsnota met een overzicht of voorstel van de mogelijkheden te komen.

6. We vroegen de wethouder om ook niet-gebruikers (mogelijke toekomstige gebruikers) van zorg en hulp te vragen of zij hun weg kunnen vinden op de site van de gemeente. Dat vond de wethouder een goede suggestie.

7. De kinderburgemeester zit in het eerste pact burgerparticipatie, zo zei de wethouder. Dit idee hadden wij van het voorjaar ingebracht samen met GroenLinks.

8. Wij dienden met alle andere partijen in de raad de motie ‘inzet vrijwilligers als begeleiders bij leer-/werktrajecten’ in. Een motie die unaniem is aangenomen. We dragen daarmee het college op met de Vrijwilligerscentrale te overleggen over de mogelijkheden om gepensioneerden in te zetten bij het begeleiden van jongeren in leer-/werktrajecten en ons als raad nog dit jaar over de mogelijkheden te informeren.

We sloten onze bijdrage af door het college Gods zegen toe te wensen bij de uitvoering van de begrotingsplannen.

ChristenUnie stelt college schriftelijke vragen n.a.v. brand aan de Kerkstraat

De grote vraag die bij veel inwoners van Huizen leeft na de verwoestende brand van begin deze week in het kenmerkende pand aan de Kerkstraat is: wat gaat er nu gebeuren met het pand? Ook bij de ChristenUnie leeft die vraag.

Door de brand zijn drie ondernemers hun winkel kwijt: een bloemenzaak, een modezaak en een snackbar. Hopelijk vinden zij snel een tijdelijk onderkomen in bijvoorbeeld een van de leegstaande winkelpanden in het Oude Dorp. Maar kunnen deze ondernemers straks weer terugkeren naar hun vertrouwde stek of komt er iets anders voor in de plaats? Het pand aan de Kerkstraat was aantrekkelijk en kenmerkend in het dorp; het vormt een overgang tussen het typische kleinschalige oude Huizen en het moderne winkelcentrum. ‘Zo’n leuk straatje was het’, zei een van de mensen die stond te kijken naar wat er over is van het pand. Op sociale media duikt de vraag op of er dan nu een groot en hoog pand zoals de Hema voor in de plaats komt. Als ChristenUnie herkennen we dat bij nieuwbouw vaak de tendens is groter te bouwen in vergelijking met wat er stond. Dat lijkt de ChristenUnie niet wenselijk. We stelden daarom een aantal schriftelijke vragen aan het college, die u hieronder kunt lezen.

Geacht college,

Zoals u bekend zal zijn, heeft er maandag 6 augustus 2018 een felle brand gewoed in een winkelpand aan de Kerkstraat. In het pand zaten een snackbar, een modezaak en een bloemenzaak gevestigd. Het gehele pand heeft zware schade opgelopen. We hebben begrepe n dat inmiddels is vastgesteld dat het pand gestut moet worden of gesloopt. Het pand vormt de overgang van de traditionele, kleinschalige bouw van het Oude Dorp naar de nieuwbouw van het winkelcentrum. Aan de zuidzijde van het pand bevindt zich de kleinsc halige bouw van de Burgemeester Munnikhuizenstraat en de Elleboogstraat, waaronder ook beschermde gemeentelijke monumenten. Bij vervangende nieuwbouw zien we veelal de tendens tot grotere volumes ten opzichte van de voorafgaande situatie. Dit achten we in deze situatie vooralsnog onwenselijk.

Wij hebben daarom de volgende vragen: 1. Bent u bekend met voornemens van sloop/nieuwbouw van het pand aan de Kerkstraat c.q. voert u hierover overleg met de eigenaar? 2. Bent u bereidt, alvorens er onomkeerbare beslu iten zoals sloop worden genomen, met de eigenaar van het pand in overleg te treden over de mogelijkheden om het pand te herbouwen en over eventuele nieuwbouwplannen? 3. Welke ruimtelijke, esthetische en cultuurhistorische kaders worden bij eventuele nieuwb ouw toegepast? 4. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat eventuele nieuwbouw zo dicht mogelijk bij de oude situatie blijft? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de schriftelijke beantwoording van onze vragen door het col lege graag tegemoet.

Nieuwe campagnespot ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen

De campagne van de Christenunie voor de gemeenteraadsverkiezingen is een hoopvolle. In deze mooie, nieuwe campagnespot staan mensen centraal die in hun lokale gemeenschap waardevol zijn en daarmee hun omgeving hoop geven. Want in deze campagne gaat het niet om onze partij of om onze kandidaten, maar om de mensen die ons gegeven zijn om lief te hebben. En Simone, Arie en Marcel maken dat in hun gemeente op een prachtige manier zichtbaar. 

Marianne Verhage opent sportieve activiteiten georganiseerd door buurtsportcoaches tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie heeft Marianne Verhage de sport activiteit geopend georganiseerd door de 9 buurtsport-coaches die Huizen rijk is. Marianne heeft zich namens de ChristenUnie hard gemaakt voor het behoud van deze coaches voor Huizen. Om een indruk te krijgen van de activiteiten klik hier voor een kort filmpje.

Flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen

De nieuwe flyer van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen is af. Verbinden van mensen en verantwoordelijkheid nemen voor verduurzaming staan centraal. De flyer kun je hier downloaden.

Marianne Verhage gekozen bij 50 beste lokale bestuurders van Nederland

Maandagochtend 26 februari kreeg onze wethouder Marianne Verhage-Van Kooten een mooi certificaat uitgereikt. Daarop staat dat zij behoort tot de 50 beste lokale bestuurders van ons land. Met als kernwoorden: integer, betrokken en deskundig.

Dagmar Doorn bij Groot Nieuws Radio

  

Dagmar Doorn is 26 februari geinterviewd op Groot Nieuws Radio. Dagmar is de jongste kandidaat in Nederland waarop tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan worden gestemd. Om het interview te beluisteren, klik hier.