Financiële Raadsvergadering 3 november 2022

3 november raadsvergadering.jpgvrijdag 04 november 2022 12:00

Lees hier onze bijdrage aan de financiële raadsvergadering van 3 november 2022 met #ikbenervoorje.
En wij deden een uiterste poging om behoud van het Huizer Museum te waarborgen: lees de motie die wij mede indienden met onze overwegingen.

Begrotingsbijdrage #ikbenervoorje

Een stukje uit de bijdrage van Marijke Terlouw:

#ikredhetnietmeer: een hashtag die breed in Nederland circuleert met verhalen van mensen die de schaamte overwinnen en ervoor uitkomen dat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. En hashtag ikredhetnietmeer is al meer dan veertig miljoen(!) keer gedeeld.
Kijken we dan naar de begroting van Huizen voor komend jaar, dan is duidelijk dat Huizen zich niet hoeft aan te sluiten bij #ikredhetnietmeer. In Huizen redden we het – alhoewel… er ligt nog een bezuinigingsopgave in het sociaal domein, die we eerder niet realiseerden, maar waarvoor nu nog geen plannen zijn - nog steeds niet. En waar het de gemeente Huizen lukt om de het huishoudboekje sluitend te krijgen - en altijd kan terugvallen op een enorme spaarrekening - geldt dat voor velen in ons dorp steeds minder.
Mensen die het niet meer redden. Ook hier in het rijke Huizen. De bibliotheek verwacht enorme toeloop van mensen deze winter - laten we hopen dat het ook voor het lenen van boeken is, maar ze zeiden zelf: ze verwachten dat mensen hier overdag komen zitten omdat het er warm is; - ik red het niet meer.
Of die mevrouw die in haar eigen slaapkamer een kringloopwinkel is begonnen met bodemprijsjes, omdat er te veel Huizers zijn voor wie de kringloopwinkel te duur is. Het loopt er storm omdat mensen zeggen #ikredhetnietmeer.
Mijn achterburen spraken me aan: en wij dan? Hoe moet het dan? Deze huizen zijn niet geïsoleerd, enkel steens, enkelglas, gaskachel. Meer hoefden ze niet te zeggen, de rest kon je op hun gezicht lezen.
En dan ons Huizer Museum. De lift kan straks niet meer gebruikt worden omdat er geen geld is voor verplicht groot onderhoud; de klimaatbeheersing van ons Huizer erfgoed is niet of nauwelijks aanwezig en zo kwijnt het erfgoed langzaam weg; en door de oplopende inflatie en het al jaren niet indexeren van de subsidie door de gemeente komt nu het moment in zicht dat het museum moet zeggen #ikredhetnietmeer.
Wat we willen
Met de mensen en organisaties die zeggen #ikredhetnietmeer in gedachte, hebben we naar de begroting gekeken. En wat zien we dan? Geen ruimte voor nieuw beleid - buiten het nieuwe beleid van het coalitieakkoord om dan - grotendeels aansluiten bij het Rijksbeleid, en daarmee ook geen richting waar we naartoe willen met de prangende vragen en onzekerheden die wij eerder al schetsten: de achterburen met hun enkel steens woningen, de bieb die enorme toeloop verwacht, en de bezuinigingsopgave die er ligt.
En eerlijk is eerlijk, er zijn natuurlijk nog meer onderwerpen die onze aandacht en inzet vragen, zoals wonen, bereikbaarheid, betaalbare zorg en verduurzaming. We hebben juist nieuw beleid nodig, niet afwachten wat 2026 ons brengt. De opgaven die er liggen zijn daarvoor te belangrijk. En het kan, want financieel staan we er gewoon goed voor. En we hebben reserves.
Daarom zeggen wij:
Cultuur
… wie heeft de hartenkreet ‘we redden het niet meer’ van het Huizer Museum niet gehoord? Nou, het college lijkt dat niet te horen, en dat na al die gesprekken. 2 procent loonindexering gaat geen substantieel verschil maken. Wij, ChristenUnie Huizen, horen het museum wel en zeggen: Houd het Huizer Museum open! Er zijn redenen genoeg: ze beheren en etaleren ons erfgoed, als raad hebben we uitgesproken dat het Museum tot een van de drie dragers van cultuur in Huizen behoort, en als raad willen we inzetten op behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. Dat moeten we dan ook waarmaken. Kan het college daarom toezeggen alsnog in de raad van december met een nader voorstel te komen van tenminste 50.000 euro voor het directe in stand houden van het museum?
Eigenlijk hadden we vandaag verder willen kijken, naar de toekomst, naar de vervolgstap voor een nieuw Huizer Museum. Maar volgens het college is dat pas aan de orde als het meerjarenperspectief dat mogelijk maakt. Dat perspectief is nu al positief. Dus, vraag, hoe groot moeten concreet de positieve saldi dan zijn voor een gesprek over een nieuw Huizer Museum aan de orde is? Nog een vraag aan het college: Er is nog een PM-post van ruim 672.000 euro, die het college wil bestemmen voor het coalitieakkoord. Gaat u dat benutten voor de ingebrachte wensen, in ieder geval voor het nieuwe museum?
Haven5: u zorgt voor de helft van de financiën als Haven5 subsidie krijgt van het programma Samen. Maar wat nu als zij dat niet krijgen, maar wel via andere kanalen: blijft uw aanbod dan staan? Kunt u dat toezeggen?
Subsidies: wij zeggen: zorg dat subsidies behulpzaam zijn. In de afgelopen tijd hoorden we te vaak dat aanvragers teleurgesteld zijn. Onlogische voorwaarden, en subsidies die niet matchen met waar er eigenlijk behoefte aan is. Wij stellen voor het aanbod van subsidies en de voorwaarden te evalueren en te herzien waar nodig. We horen graag de reactie van het college.
Zorg
Wij zeggen: bekijk de geplande bezuinigingen in het sociaal domein kritisch. Kijk eerst naar wat nodig is voor de inwoners van Huizen – zeker nu velen het in ons dorp steeds moeilijker hebben - , en neem dat mee bij de afweging of de bezuiniging nog nodig is, of het anders kan, en welke bezuinigingen we beter kunnen terugdraaien. En wij zeggen: zet vol in op preventie en vroegsignalering. Daarmee helpen we inwoners en voorkomen we dat ze aankloppen om hulp.
Wij zeggen: zorg dat hulp vindbaar is. Nu is er nergens een overzicht van de vele initiatieven, loketten, fondsen, gemeentelijke mogelijkheden en meer, terwijl we juist daar onze inwoners enorm mee kunnen helpen. Afgelopen week hoorden we overigens dat de gemeente aanvragers van de energietoeslag actiever gaat informeren over welke hulp er nog meer mogelijk is. Goede zaak.
Armoede
Tot slot: er zijn partijen die hulp aanbieden maar dat laten we nu liggen. Ik noem SchuldHulpMaatje, die wil meer doen – meer voor hetzelfde geld. Vraag: Waarom maken we geen gebruik van dat aanbod? Wat ons betreft doen we dat per direct. En vraag: ook de diaconie van de Hervormde Kerk in Huizen biedt de gemeente hulp aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Is dit aanbod al opgepakt?
Wat dan als mensen zeggen #ikredhetnietmeer? Voor de ChristenUnie zijn de volgende woorden heel herkenbaar: Toen ik honger had, gaf je mij te eten, ik was naakt en je kleedde me, ik was een vreemdeling en u ontving mij. Die uitgestoken hand zijn. Zeggen: #ikbenervoorje. Net zoals die vrouw met de kringloopwinkel in haar slaapkamer: #ikbenervoorje, net zoals SchuldHulpmaatje: #ikbenervoorje
De hashtag #ikredhetnietmeer is al veertig miljoen keer gedeeld. Ik hoop dat vanuit Huizen de hashtag #ikbenervoorje trending wordt en vele malen meer wordt gedeeld - en vooral in praktijk gebracht. Ik, ik ben er voor je.

Motie Houd het Huizer Museum open!

Uitslag: de motie haalde het niet. Slechts acht raadsleden stemden voor, ChristenUnie Huizen, Pvda, GroenLinks en Transparant Huizen
overwegende dat:
• het bestuur van het Huizer Museum een verzoek heeft ingediend voor een tweetal wensen nieuw beleid;
• het daarnaast een tweetal brieven met toelichting heeft geschreven aan college en raad en heeft ingesproken in de gecombineerde commissie van 19-10 jl.;
• er vanuit de raad diverse gesprekken zijn gevoerd met het bestuur en de directie van het Huizer Museum;
• uit al deze informatie is gebleken dat
o de verstrekte jaarlijkse subsidie van €62.154 de afgelopen twaalf jaar nooit trendmatig is aangepast;
o het Huizer Museum niet in deze vorm open gehouden kan worden;
o het Huizer Museum niet meer op verantwoorde wijze tentoonstellingen kan organiseren;
o er geen bruikleen meer mogelijk is omdat het HM momenteel niet meer kan voldoen aan de museale vereisten;
o hierdoor de inkomsten uit de museumkaart en betalende bezoekers wegvallen;
o er zelfs mogelijk schade zal ontstaan aan de eigen collectie;
• het college het verzoek van het museum voor €50.000 extra subsidie, waarmee voor de korte termijn de bestaanszekerheid kan worden veiliggesteld, niet verder wil inwilligen dan een indexatie op de loonkosten van twee procent;
• de gemeenteraad in de cultuurnota, die in 2020 unaniem is vastgesteld, zich heeft uitgesproken voor het behoud en belang van ons erfgoed en voor onderzoeken naar een nieuw museum;
• de gemeenteraad het huidige museum overeind wil houden totdat er definitieve keuzes gemaakt zijn voor een nieuw museum;
• de gemeenteraad zich realiseert dat sluiting van het museum grote consequenties heeft:
o er is dan geen museum meer in Huizen en de collectie zal verloren gaan;
o de vele schenkingen en giften aan het museum door Huizer inwoners gaan verloren;
o de kosten die volgen uit de sluiting zijn naar verwachting hoger dan het openhouden van het museum inclusief extra subsidie;
o de grote sociaal-maatschappelijke rol van het museum voor Huizen door de vele vrijwilligers die voor het museum actief zijn, gaat verloren;
o Huizen heeft geen onderdak en bezetting van het VVV meer;
o de Historische Kring Huizen heeft geen onderdak meer, een onderdak dat destijds door de gemeente is aangeboden aan de Historische Kring;
draagt het college op:
1. een urgente en noodzakelijke inhaalslag te maken op de verstrekte jaarlijkse subsidie en voor 2023 door een aanvullend bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen aan het Huizer Museum, naast de al toegezegde loonindexatie op de jaarlijkse subsidie;
2. zodra de nieuwe financiering vanuit het Rijk bekend is met een voorstel voor verdere planning naar de raad te komen;
3. met een financieringsvoorstel naar de raad te komen bij de volgende raadsvergadering van 15 december 2022;
en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug