Onze visie op het 'ravijnjaar' 2026 - Financiële Raadsvergadering 2 november 2023

Raadsvergadering 1 novembervrijdag 03 november 2023 12:00

Donderdag 2 november is de begroting 2024 van de gemeente Huizen behandeld. Hier hebben we onder meer aandacht gevraagd voor antisemitisme, het 'ravijnjaar' 2026, vergrijzing en de zorg, het ouderenwoonakkoord en de Regioconservator

In onze bijdrage hebben we eerst stilgestaan bij de golf van haat en antisemitisme die openlijk door ons land gaat Daarbij hebben we de woorden van Hendrik van Randwijk op het scherm gezet:

Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.

We sloten aan bij de Dankdag voor gewas en arbeid. We mogen dankbaar zijn dat we het hier ten opzichte van een groot deel van de wereld zo goed hebben. We hebben veel ontvangen en zijn gehouden ook veel te delen. We zijn dienstbaar aan onze inwoners. Laten we daarom oog houden voor degenen onder ons die in een moeilijke of kwetsbare positie zitten.

Begroting

Door een dreigende verlaging van de uitkering van het Rijk zit er onzekerheid in de meerjarenbegroting. Het college presenteert het jaar 2026 daarom als ‘ravijnjaar’. Tegelijk wil het college de lasten laag houden. Dat zet Huizen min of meer ‘op slot’, terwijl we over grote reserves beschikken en er best wel ruimte in de lastendruk voor Huizen zit. Reden voor PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om bijgaande cartoon te laten tekenen: een ravijn vol geld en goud met wethouder Rebel die ons angstvallig weerhoudt om er als een Dagobert Duck in te duiken.

Ons voorstel om een ‘polsstok’(zie tekening) te maken in de vorm van een meerjarenscenario, over hoe we na 2026 als gemeente verder moeten en bezuinigingen kunnen voorkomen, werd door het college en een meerderheid van de raad helaas verworpen.

We hebben aandacht gevraagd voor de vergrijzing en de behoefte aan informele zorg, zoals mantelzorg. Daar komt steeds meer administratie bij aan te pas en dat moeten we voorkomen. De Vrijwilligerscentrale kan daar een belangrijke rol in spelen maar heeft daarvoor aanvullend budget nodig. Het voorstel van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om het aangevraagde budget te honoreren kreeg helaas geen meerderheid.

Ons voorstel voor een humanitair fonds van €10.000 om de opbrengst van lokale initiatieven voor noodhulp te verdubbelen is aangehouden tot de volgende raadsvergadering.

De wethouder heeft toegezegd zich in te zetten voor het behoud van de Regioconservator. Deze speelt een belangrijke rol om de investeringen in cultuur tot waarde te brengen (tot wel het vijfvoudige van de investering!).

De ChristenUnie heeft ingestemd met het voorstel voor de vervanging van de riolering en herinrichting openbare ruimte van de wijk Stad en Lande, ondanks de hoge kosten en de forse verhoging van de rioolrechten die daarmee gepaard gaan. Wij zien de noodzaak van deze herinrichting voor een klimaatbestendige woonwijk.

Als laatste hebben we het college het voorstel gedaan tot een ouderenwoonakkoord te komen, waarin onderwerpen als doorstroming, woonvormen, sociale interactie, zorg en voorzieningen bij elkaar komen en organisaties die daar een rol in hebben samen zeggen zich daarvoor in te zetten. De wethouder gaf aan dat er in de regio gewerkt wordt aan een woonzorgvisie, waarin vergelijkbare onderwerpen aan bod komen. Als ChristenUnie zien we met belangstelling deze visie tegemoet en zullen we nadrukkelijk aandacht vragen voor uitvoering van de visie in de praktijk.   

Raadsvergadering 1 november

« Terug