Oppositie stuurt brief aan formateur

10 mei brief.jpgdinsdag 10 mei 2022 11:45

ChristenUnie Huizen heeft samen met de andere oppositiepartijen (Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks Huizen, PvdA Huizen, SGP Huizen en Transparant Huizen) een brief gestuurd aan de formateur met daarin drie aanbevelingen voor het nieuwe coalitieprogramma. Deze hebben de titels: 1. samenwerken aan wonen, 2. naar een nieuwe bestuurscultuur en 3. Huizen: voor elkaar.

Formateur Bastiaan Postma heeft bij alle oppositiepartijen aangegeven dat hij ons op enig moment bij het formatieproces zou betrekken. Het is ons onduidelijk in welke fase het formatieproces zich bevindt en tegelijk willen we een positieve bijdrage leveren aan het proces waar de formateur daadwerkelijk nog wat mee kan, omdat de besprekingen over het collegeakkoord nog voortduren. Daarom hebben we als ChristenUnie Huizen die uitgestoken hand van de formateur gepakt en hebben de oppositiepartijen voorgesteld om een gezamenlijk voorstel op te stellen en zo de samenwerking met de onderhandelende partijen te zoeken. Dat is gelukt.
In de verkiezingscampagne hadden we als slogan ‘Wij geloven in Huizen’. Dat geldt ook nu nog wat de ChristenUnie betreft. Wij geloven in Huizen en zetten ons in voor Huizen. Dat doen we door samen te werken en de verbinding met inwoners en alle andere politieke partijen te zoeken.

De drie aanbevelingen zijn als volgt:
1. Samen werken aan wonen
Werken aan betaalbare woonruimte is de komende vier jaar een prioriteit. Er zijn in Huizen weinig beschikbare bouwlocaties. Daarom is goede afstemming met inwoners, organisaties en ondernemers nodig over de verschillende onderdelen als natuur, parkeren en bereikbaarheid. Een participatieve aanpak is met het oog op de komende Omgevingswet zeker nodig, zodat er voldoende draagvlak ontstaat. De uitgangspunten hierbij zijn: voldoende en passende woningen, het bevorderen van doorstroming, het op peil houden van onze voorzieningen en voldoende zorg dichtbij in de buurt.
In een conferentie over wonen en bouwen in het derde kwartaal van 2022 kunnen inwoners, bedrijven en raad met elkaar de mogelijkheden en uitdagingen verkennen én het nieuwe overzicht van mogelijke woningbouwlocaties bespreken. Het college presenteert in (de eerste helft van) 2023 de resultaten van deze verkenning en neemt de resultaten mee in de opzet van het Omgevingsplan/de Omgevingsvisie.

2. Naar een nieuwe bestuurscultuur
Werken aan een betrouwbare overheid is meer dan ooit nodig. Transparantie is een vereiste. Inwoners willen gehoord worden en/of meebeslissen. Hun ideeën en denkkracht zijn van waarde. Digitale ontwikkelingen en mogelijkheden bieden mensen meer informatie en ook manieren om mee te praten. Actieve inwoners en het zelf-organiserend vermogen van de samenleving moeten voldoende ruimte krijgen. Het Huizer gemeentebestuur moet zich daarom meer opstellen als een open, proactieve overheid en wil ruimte bieden aan bewonersinitiatieven, inspraakmogelijkheden en experimenten met participatie. Huizen zal daarvoor ook naar een andere werkwijze kijken: anders vergaderen door gemeenteraad en commissies met meer ruimte voor gesprek en inspraak, beter benaderbaar voor inwoners. Een raadsbrede werkgroep gaat aan de slag en komt binnen zes maanden met een voorstel waarover met bestuur en inwoners kan worden gesproken.

3. Huizen: voor elkaar
Een Huizer samenleving die oog heeft voor elkaar is voor iedereen waardevol. Individualisering, polarisatie maar ook de coronapandemie dragen eraan bij dat we als inwoners minder oog voor elkaar hebben. Meer onderlinge betrokkenheid en het actief bevorderen van vrijwilligerswerk dragen bij aan een hoger welzijnsniveau en daar hebben we als Huizer samenleving baat bij. Wij moeten daarom als Huizer bestuur werken aan meer verbinding tussen de Huizer inwoners, verenigingen en organisaties. Dit met als doel een krachtiger en vitaler samenleving, waarbij omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. Een belangrijke stap hierin is het vernieuwen van de afspraken met de vrijwilligerscentrale slechts na brede gesprekken met o.a. de raad.

De brief aan de oppositie is hieronder te bekijken en te downloaden.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief oppositie aan formateur.pdf208,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug