Bijdrage ChristenUnie Huizen over uitgangspunten herziening welzijnslocaties

Buurthuiszaterdag 10 juli 2021 17:51

Begin juli stond er op de agenda van de raad een voorstel met uitgangspunten voor herziening van de welzijnslocaties. Als ChristenUnie Huizen was voor ons een belangrijke vraag: klopt de veronderstelling wel dat we ruim in de welzijnslocaties (buurthuizen) zitten? Dat betwijfelen we. Als we het voorstel lezen en Versa Welzijn horen, dan blijkt dat we de locaties nodig hebben, en dat de huidige locaties goed benut worden. Sterker nog: als we naar de toekomst kijken en zien dat we met zijn allen ouder worden en we juist mensen willen helpen voordat er grote problemen ontstaan of dure zorg nodig is, vragen wij ons af: komen we dan wel uit met de locaties die we hebben? Ook daarover laat het voorstel ons in het ongewisse. Daarom lijkt het ons niet verstandig om nu al de maatschappelijke bestemming van de Trompstraat te halen. Misschien hebben we het wel nodig in de toekomst. Want het voorstel is dat het nieuwe wijkcentrum op de Draaikom fors kleiner wordt dan wat er nu staat; en dat betekent dat er een nieuwe plek voor het Geheugenhuis zal moeten worden gezocht, iets wat nog niet gevonden is en met de wetenschap dat een tweede Geheugenhuis eigenlijk nodig is.

Het bovenstaande schetst heel beknopt hoe wij tegen het voorstel aankijken. We hebben dan ook niet met alle uitgangspunten ingestemd omdat we vinden dat de onderbouwing te kort schiet. De ontwikkelingen en alternatieven zijn onvoldoende in beeld, het is nog niet duidelijk waar organisaties onderdak kunnen vinden, de arbeidsmatige dagbesteding is geheel buiten beeld gebleven evenals de risico’s van dit voorstel.

Bijdrage raadslid Marijke Terlouw

Voorzitter - ik citeer - “Huizen is relatief ruim bedeeld aan welzijnslocaties”, zo staat er als toelichting bij de begrotingsvoorstellen 2021. Het voorstel is om onderzoek te doen naar - en ik citeer - “mogelijk terugbrengen van het aantal locaties, dit in nauwe samenhang met mogelijke kansen voor woningbouw en het realiseren doelstellingen duurzaamheid. Daarbij ook betrekken de mogelijk extra benodigde plekken in het kader van arbeidsmatige dagbesteding”. - einde citaat

En hier ligt dan dat voorstel. De veronderstelling is dat we ruim in de locaties zitten, maar daar zijn geen cijfers voor, geen onderbouwing. Wanneer we de notities van de gesprekken met Versa lezen en Versa zelf hierover horen klopt die veronderstelling niet. Het is niet te ruim, en de bezetting is zelfs goed. De Draaikom barst eerder uit zijn voegen door de activiteiten dan door de ouderdom. Daarnaast lezen we dat de gemeente eerst nog denkt dat de activiteiten van ‘t Vuronger makkelijk bij de Brassershoeve in kunnen. Maar die zitten al aardig vol, als er met de Brassershoeve gesproken wordt. Hoe kan het dat de gemeente dat allemaal niet weet, dat dat overzicht er niet is? Kortom, het beeld - het uitgangspunt voor dit voorstel - klopt niet; we zitten niet ruim in de welzijnslocaties.

En dat klinkt slecht indirect in het voorstel door: want de locaties blijven behouden. Maar De Draaikom wordt wel fors kleiner. Wij vragen ons dan af: hoe zit het dan met de geef- en neemwinkel? Met de computerlessen, de schoonheidssalon, met de klusruimte, die echt aan het einde van de dag de boel niet kunnen wegzetten in een kast? En waar moet het Geheugenhuis dan naar toe, geen idee, want er is geen plek zo lezen we! Sterker nog: eigenlijk is er behoefte aan meer: er is een wachtlijst voor het Geheugenhuis, en dat is dan zonder dat er enige publiciteit is voor het Geheugenhuis. Een tweede Geheugenhuis is zelfs reëel. Maar waar dan? En dan hebben we het nog niet gehad over bv het Repaircafe, waar moeten zij heen, met hen is niet gesproken, geen brief, niets. Participatie lijkt alleen voor omwonenden van de Draaikom in het oog. Wie van de Draaikom gebruik maakt naast Versa Welzijn, zoals Tijd voor Meedoen en het Repaircafe worden gewoon niet betrokken.

Kortom, we hebben onze ruimtes voor welzijn dus nodig. En, voorzitter, daar komt nog wat bij, en daarin schuilt voor ons een punt van zorg. We weten dat er enorme vergrijzing op ons afkomt. We weten van de ambulantisering in de zorg, we lazen nog recent de mededeling van het college over de toename van het aantal meldingen over verwarde personen op straat, we weten van de inzet op langer thuiswonen van ouderen, we weten van de inzet op preventie om zo dure zorg te voorkomen.

Maar met het huidige voorstel is met deze stand van zaken geen rekening gehouden. Er is niet naar gekeken. De door het college genoemde opgave van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding zijn überhaupt niet ter sprake gekomen. Alleen de bezuiniging stond in het vizier.

Want met wat er nu voorligt is er dan nog ruimte voor groei? Voor meer preventie, voor inspelen op de ontwikkelingen, voor meer Geheugenhuis - en niet te vergeten: de Egelvang die wil - begrijpelijkerwijs! - nergens anders naar toe, maar eigenlijk zouden we die ruimte wel kunnen gebruiken, toch?

En belanden we dus niet in een vicieuze cirkel? Mensen die eigenlijk baat zouden hebben bij voorzieningen op de welzijnslocaties - en dat zijn er steeds meer is de verwachting  - en die bv naar het Geheugenhuis willen, zitten thuis omdat er een wachtlijst is, of onvoldoende aanbod is, en hebben daardoor straks duurdere zorg nodig die wij ook moeten betalen, en dus blijft er financieel geen ruimte om in te zetten voor preventie, voor aanbod via de welzijnslocaties, en dus voor een extra Geheugenhuis. En zo zijn we weer terug bij af, en blijft die oudere langer thuiszitten en kan niet naar het Geheugenhuis. Willen we echt werk maken van preventie, en kosten beperken, dan moeten we ook de keuzes en afwegingen maken die daarbij horen.

En als we de optelsom maken, is het dan verstandig om nu al geheel de maatschappelijke bestemming van de Trompstraat 1 te halen? Wij vinden van niet. Kan er dan in het geheel hier niet gebouwd worden op de Trompstraat? Dat sluiten we ook niet uit. Maar met de ontwikkelingen in de samenleving, de waarschuwingen op landelijk niveau om toch vooral voorzichtig te zijn met het afstoten van welzijns- en maatschappelijke locaties omdat je het nooit meer terugkrijgt, en de organisaties en activiteiten in Huizen die nog geen plek hebben, en wetende dat het voorstel is om een zeer kleine nieuwe Draaikom te bouwen, vinden wij het voorbarig om de mogelijkheid voor een Egelopvang, Geheugenhuis of anderszins, al dan niet gecombineerd met bv een knarrenhof op de Trompstraat, nu al uit te sluiten.

En daarbij: hoe staat het met de stedenbouwkundige studie die u uitvoert naar de invulling van de Trompstraat en die eind maart afgerond zou zijn? Wat is de uitkomst van deze studie, want wij hebben de resultaten nog niet gezien. En betekent dat dan niet eigenlijk dat er al een plan ligt voor de invulling van het terrein aan de Trompstraat?

En die boom he? De iep. Het is werkelijk een prachtexemplaar. Dat de buurt vraagt om behoud van deze mooie boom kunnen we begrijpen. En we roepen dan ook op om u in te spannen om te kijken wat mogelijk is om deze boom een lang leven te geven.

Tot slot, de financiën: het hele voorstel wat we hier zien is erop gericht om nieuwbouw op de Draaikom mogelijk te maken. Die constructie betekent wel dat we voor de komende dertig, veertig jaar vastzitten aan de andere welzijnslocatie en de verhuur ervan - naast nog de andere opbrengsten die voor jaren worden toegerekend aan de Draaikom. Dit vinden we niet alleen complex, we vinden dit ook een risico. Een risico dat in het geheel in wat voorligt niet benoemd wordt, laat staan omschreven hoe groot dat risico is. Wat nu als het Holleblok met al die hellinkjes en trapjes toch niet voldoende geschikt meer is? Of de aanpassingen aan de huidige tijd te kostbaar zijn om nog proportioneel te noemen? Dan kun je geen beslissing maken zonder dat dat consequenties heeft voor de Draaikom. En dat tientallen jaren lang. Dat vinden we onwenselijk.

Daarnaast is er een alternatief, en ook dat is niet genoemd in het raadsvoorstel, maar kwam wel in de commissie wel ter sprake: namelijk dat er al gedacht wordt over woningbouw op het terrein van de Draaikom. De woningbouw - voor ouderen bv - zou daarmee de bouw van een nieuwe Draaikom kunnen financieren. Een heel wat simpelere financieringsconstructie wat ons betreft (ook al zijn we in het algemeen geen voorstander van het financieren van het ene project met het andere). Maar onderzocht als logisch alternatief is het niet, laat staan of dat dus mogelijkheden oplevert voor een grotere wijkcentrum op de Draaikom met plek voor het Geheugenhuis.

Voorzitter, dit alles overwegende, denken we dat de alternatieven en ontwikkelingen onvoldoende in beeld zijn, het is nog niet duidelijk waar organisaties onderdak kunnen vinden, de arbeidsmatige dagbesteding is geheel buiten beeld gebleven evenals de risico’s van dit voorstel, en we missen nog de stedenbouwkundig studie die is uitgevoerd voor de Trompstraat.

« Terug